Vedtægter for besøgstjenesten i Rødding, Løvel og Pederstrup

 

1. Navn og hjemsted

1.1. Rødding, Løvel og Pederstrup sognes Menighedspleje er en selvejende institution inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde. 
1.2. Menighedsplejens hjemsted er Rødding, Løvel, Pederstrup sogne, Viborg stift. 
1.3. Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

2. Formål

Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognenes beboere.

3. Årsmødet

3.1. Menighedsplejens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes inden 1. oktober. 
3.2. Alle fremmødte medlemmer af Folkekirken, der har stemmeret til menighedsrådsvalg i sognene, har stemmeret ved årsmødet. 
3.3. Indkaldelse til årsmøde sker ved offentliggørelse i kirkebladet med mindst 3 ugers varsel. 
3.4. Ekstraordinært årsmøde afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 medlemmer af menighederne ønsker det. 
3.5. Indkaldelse til ordinært årsmøde skal indeholde følgende forslag til dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår
 • Budget for indeværende regnskabsår
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af 2 revisorer (i lige år)
 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt


3.6. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før årsmødet. 
3.7. Årsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. 
3.8. Valg gælder for 2 år - valg af suppleanter dog kun 1 år. 
3.9. Der skal ske skriftlig afstemning ved bestyrelsesvalg. Ved øvrige punkter såfremt blot en årsmødedeltager ønsker dette.

4. Bestyrelsen

4.1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges således:

 • 3 medlemmer vælges af årsmødet for to år (2 vælges i lige år, 1 i ulige år)
 • 3 medlemmer vælges af menighedsrådene blandt rådenes medlemmer gældende for menighedsrådenes valgperiode.
 • Pastoratets præst er medlem af bestyrelsen.
 • Bestyrelsen udpeger en koordinator, som deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Koordinatoren kan ikke vælges til bestyrelsen.


4.2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Hverken formand eller næstformand kan vælges som kasserer. Desuden udpeges en sekretær. 
4.3. Der indkaldes til bestyrelsesmøder efter behov - dog mindst 2 gange årligt. 
4.4. Møder indkaldes og ledes af formanden. 
4.5. Der føres protokol over møderne. 
4.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der træffes afgørelse ved simpel stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

5. Regnskab

5.1. Regnskabsåret er kalenderåret. 
5.2. Årsregnskabet udarbejdes efter lovgivningens regler og revideres af 2 revisorer. 

6. Vedtægtsændringer og ophør

6.1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede på et årsmøde stemmer herfor. 
6.2. Vedtægtsændringer skal godkendes af Samvirkende Menighedsplejer. 
6.3. Opløsning af menighedsplejen eller udmeldelse af Samvirkende Menighedsplejer kan kun ske, såfremt et forslag herom er tiltrådt af den samlede bestyrelse og af menighedsrådene. Desuden skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede på det efterfølgende årsmøde stemme herfor. 
6.4. I tilfælde af menighedsplejens ophør træffer menighedsrådene i samråd med Samvirkende Menighedsplejer beslutning om anvendelse af formuen i overensstemmelse med menighedsplejens formål. 

Vedtaget den 10. januar 2006